E-xơ-ra 2:3

E-xơ-ra 2:3 BPT

con cháu Ba-rốt: 2.172 người
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ