E-xơ-ra 2:22

E-xơ-ra 2:22 BPT

thị trấn Nê-tô-pha: 56 người
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ