E-xơ-ra 2:17

E-xơ-ra 2:17 BPT

con cháu Bê-xai: 323 người
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ