E-xơ-ra 2:14

E-xơ-ra 2:14 BPT

con cháu Bích-vai: 2.056 người
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ