E-xơ-ra 2:13

E-xơ-ra 2:13 BPT

con cháu A-đô-ni-cam: 66 người
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ