E-xơ-ra 2:10

E-xơ-ra 2:10 BPT

con cháu Ba-ni: 642 người
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ