Xuất Ai-cập 7:8

Xuất Ai-cập 7:8 BPT

CHÚA bảo Mô-se và A-rôn
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ