Xuất Ai-cập 7:5

Xuất Ai-cập 7:5 BPT

Ta sẽ dùng quyền năng ta trừng phạt Ai-cập, rồi ta sẽ mang dân Ít-ra-en ra khỏi xứ đó. Lúc bấy giờ họ sẽ biết ta là CHÚA.”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ