Xuất Ai-cập 7:17

Xuất Ai-cập 7:17 BPT

Nên CHÚA phán như sau: ‘Ngươi sẽ biết ta là CHÚA. Ta sẽ lấy cây gậy đập nước sông Nin, nước sẽ biến thành máu.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ