Xuất Ai-cập 7:14

Xuất Ai-cập 7:14 BPT

Rồi CHÚA bảo Mô-se, “Nhà vua tỏ ra ương ngạnh, không chịu để dân ta đi.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ