Xuất Ai-cập 7:12

Xuất Ai-cập 7:12 BPT

Họ ném các cây gậy họ xuống đất, các cây gậy đều hoá ra con rắn. Nhưng gậy A-rôn nuốt các cây gậy của họ.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ