Xuất Ai-cập 7:11

Xuất Ai-cập 7:11 BPT

Nhà vua liền triệu các học giả và các thuật sĩ đến. Các thuật sĩ Ai-cập, nhờ tà thuật, cũng làm được như thế.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ