Xuất Ai-cập 37:7

Xuất Ai-cập 37:7 BPT

Sau đó Bê-xa-lên tạc hai con vật có cánh bằng vàng gắn vào hai đầu của nắp.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ