Phục truyền luật lệ 29:26

Phục truyền luật lệ 29:26 BPT

Họ đi thờ các thần khác và cúi lạy các thần mà họ không hề biết. CHÚA không cho phép chuyện đó
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ