Phục truyền luật lệ 29:14

Phục truyền luật lệ 29:14 BPT

Nhưng không phải ta chỉ lập giao ước và hứa những lời nầy với ngươi
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ