Đa-niên 9:19

Đa-niên 9:19 BPT

Lạy CHÚA xin hãy lắng nghe! Lạy Chúa, xin hãy tha thứ! Lạy Chúa xin nghe chúng tôi và can thiệp! Vì danh Ngài xin đừng chậm trễ vì thành và vì dân được gọi bằng danh Ngài.”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ