Đa-niên 12:6

Đa-niên 12:6 BPT

Người mặc vải gai đang đứng giữa sông. Một trong hai người hỏi người đứng giữa sông như sau, “Còn bao lâu nữa thì những việc kỳ diệu nầy sẽ xảy ra?”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ