Cô-lô-se 3:23

Cô-lô-se 3:23 BPT

Làm việc gì cũng phải hết lòng như làm cho Chúa chứ không phải làm cho người.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ

Cô-lô-se 3:23

Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnCô-lô-se 3:23