A-mốt 8:6

A-mốt 8:6 BPT

Chúng ta sẽ lấy bạc mua người nghèo, và trả giá kẻ khốn cùng bằng một đôi dép. Thậm chí chúng ta cũng có thể bán lúa mì đã bị quét khỏi sàng.”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ