Công Vụ các Sứ đồ 8:8

Công Vụ các Sứ đồ 8:8 BPT

Cho nên dân cư ở thành ấy rất vui mừng.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ