Công Vụ các Sứ đồ 8:15

Công Vụ các Sứ đồ 8:15 BPT

Lúc đến nơi, Phia-rơ và Giăng cầu nguyện để các tín hữu Xa-ma-ri cũng nhận lãnh Thánh Linh.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ

Công Vụ các Sứ đồ 8:15

Chia sẻ