Công Vụ các Sứ đồ 12:6

Công Vụ các Sứ đồ 12:6 BPT

Đêm trước khi Hê-rốt định mang Phia-rơ ra xử tử, ông đang ngủ giữa hai tên lính và bị xiềng bằng hai cái xích. Còn mấy tên lính kia thì canh giữ cổng ngục.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ