Công Vụ các Sứ đồ 12:4

Công Vụ các Sứ đồ 12:4 BPT

Sau khi bắt Phia-rơ, vua nhốt ông trong ngục và giao cho mười sáu tên lính canh giữ. Hê-rốt dự định sau lễ Vượt Qua sẽ mang Phia-rơ ra xét xử và giết trước nhân dân.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ