Công Vụ các Sứ đồ 12:14

Công Vụ các Sứ đồ 12:14 BPT

Nhưng khi nhận ra tiếng Phia-rơ, cô mừng quá nên quên mở cửa. Cô vội chạy vào báo tin cho mọi người rằng, “Ông Phia-rơ đang đứng ngoài cửa!”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ