II Lịch sử 16:11

II Lịch sử 16:11 BPT

Mọi việc khác vua A-sa làm từ đầu đến cuối đều được ghi chép trong sách các vua Giu-đa và Ít-ra-en.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ