I Ti-mô-thê 4:11

I Ti-mô-thê 4:11 BPT

Hãy khuyên răn và dạy bảo những điều ấy.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ