I Sa-mu-ên 17:14

I Sa-mu-ên 17:14 BPT

Đa-vít là con út. Ba con trai lớn của Gie-xê đi theo Sau-lơ
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ