I Sa-mu-ên 14:5

I Sa-mu-ên 14:5 BPT

Một dốc quay hướng bắc về phía Mích-ma. Dốc kia quay hướng nam về phía Ghê-ba.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ