I Phia-rơ 2:1

I Phia-rơ 2:1 BPT

Cho nên hãy dẹp khỏi anh chị em mọi điều gian ác, mọi thứ dối trá, giả hình, ganh tị và lời hiểm độc.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ