I Cô-rinh 16:4

I Cô-rinh 16:4 BPT

và nếu tôi nên đi thì họ sẽ đi chung với tôi.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ