Xa-cha-ri 10:7

Xa-cha-ri 10:7 KTHD

Người Ép-ra-im sẽ như dũng sĩ, lòng họ sẽ hân hoan như uống rượu nho. Con cái họ thấy thế đều vui mừng; họ sẽ hớn hở trong Chúa Hằng Hữu.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ