Rô-ma 8:1

Rô-ma 8:1 KTHD

Vậy, người thuộc về Chúa Cứu Thế Giê-xu sẽ không bị kết tội nữa.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ

Rô-ma 8:1

Chia sẻ