Rô-ma 7:14

Rô-ma 7:14 KTHD

Chúng ta biết luật pháp vốn linh thiêng—còn chúng ta chỉ là người trần tục, làm nô lệ cho tội lỗi.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ