Khải Huyền 8:3

Khải Huyền 8:3 KTHD

Một thiên sứ khác tay cầm lư hương vàng, đến đứng trước bàn thờ. Và vị này nhận nhiều hương để dâng trên bàn thờ và trước ngai, với lời cầu nguyện của các thánh đồ.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ