Khải Huyền 20:2

Khải Huyền 20:2 KTHD

Thiên sứ bắt con rồng—tức là con rắn ngày xưa, cũng gọi là quỷ vương hay Sa-tan—xiềng lại một nghìn năm
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ