Khải Huyền 20:15

Khải Huyền 20:15 KTHD

Người nào không có tên trong Sách Sự Sống phải bị quăng xuống hồ lửa.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ