Khải Huyền 20:14

Khải Huyền 20:14 KTHD

Tử vong và âm phủ bị quăng xuống hồ lửa. Vào hồ lửa là chết lần thứ hai.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ