Khải Huyền 20:12

Khải Huyền 20:12 KTHD

Tôi thấy những người đã chết, cả lớn và nhỏ đều đứng trước ngai. Các cuốn sách đều mở ra, kể cả Sách Sự Sống. Người chết được xét xử tùy theo công việc thiện ác họ làm mà các sách đó đã ghi.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ