Khải Huyền 20:11

Khải Huyền 20:11 KTHD

Rồi tôi thấy một chiếc ngai lớn và trắng, cùng Đấng ngồi trên ngai. Trước mặt Chúa, trời đất đều chạy trốn, nhưng không tìm được chỗ ẩn nấp.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ