Khải Huyền 19:19

Khải Huyền 19:19 KTHD

Tôi thấy con thú, các vua thế gian và quân đội của họ tập trung giao chiến với Đấng cưỡi ngựa và quân đội Ngài.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ