Thi Thiên 44:4

Thi Thiên 44:4 KTHD

Lạy Chúa là Vua Cao Cả, xin ban chiến thắng cho nhà Gia-cốp.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ