Thi Thiên 44:18

Thi Thiên 44:18 KTHD

Lòng chúng con không hề dời đổi, chân chẳng hề tẻ tách đường Ngài.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ