Thi Thiên 44:11

Thi Thiên 44:11 KTHD

Chúa bỏ mặc chúng con cho bị vồ xé như chiên, để chúng con lưu tán trong các nước.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ