Thi Thiên 44:10

Thi Thiên 44:10 KTHD

Để chúng con lùi bước trước quân thù, cho chúng cướp sạch của chúng con.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ