Thi Thiên 43:2

Thi Thiên 43:2 KTHD

Vì Ngài là Đức Chúa Trời, là đồn lũy kiên cố của con. Sao nỡ khước từ con? Sao con phải đau buồn vì kẻ thù áp bức?
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ