Thi Thiên 40:13

Thi Thiên 40:13 KTHD

Chúa Hằng Hữu ôi, xin giải thoát con! Xin mau mau đến cứu giúp con.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnThi Thiên 40:13