Thi Thiên 18:45

Thi Thiên 18:45 KTHD

Chúng mất hết tinh thần, sức lực bỏ thành trì kiên cố quy hàng.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ