Thi Thiên 145:13

Thi Thiên 145:13 KTHD

Vương quốc Chúa tồn tại vĩnh cửu. Quyền lực Chúa còn muôn đời.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ