Thi Thiên 144:6

Thi Thiên 144:6 KTHD

Xin phát chớp nhoáng cho quân thù tan vỡ! Bắn tên cho họ rối loạn!
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ