Thi Thiên 144:3

Thi Thiên 144:3 KTHD

Lạy Chúa Hằng Hữu, loài người là gì mà Chúa lưu ý, con loài người là chi mà Chúa yêu mến?
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ